Aranykor Nyugdíjas Klub Egyesület, Nyíregyháza2012

EMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚKRA

ELŐADÓ DR. DRÓTOSNÉ NAGY ÁGNES (2012. október 12.)


1./ AZ ARADI VÉRTANÚK

Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc bukása után, az 1848-49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt ARADON végeztek ki. Igaz, 16 honvédtisztet halt mártírhalált, de a nemzeti emlékezet mégis 13 nevet őrzött meg, akiket 1849 október 6-án egyszerre végeztek ki, így ők a 13 ARADI VÉRTANÚ, illetve az ARADI TIZENHÁRMAK elnevezést viselik.


Ugyanezen a napon végzeték ki PESTEN az első felelős magyar miniszterelnököt, gróf BATTHYÁNY LAJOST is. /Kivégzésének helyén áll az örökmécses!!/ Ezt is minden évben, október 6-án megkoszorúzzák.

A mai előadásomban rájuk emlékezünk.


Az ARADI VÉRTANÚK kivégzésének emléknapja NEMZETI GYÁSZNAP

/2001. november óta/


Palágyi Lajos verséből idézve:


Ők élni fognak, élni mindörökkön,

Szent lesz, örökké szent a sírgödör…

Utódtól fogja hű utód tanulni.

Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.”


2./ AZ ARADI VÉRTANÚK ELÍTÉLÉSE


Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentette az a tény, amikor a magyar sereg VILÁGOS közelében letette a fegyvert, az OROSZ CSAPATOK előtt. /l849. aug. 13./

Ez nagy sértés volt a CSÁSZÁRI OLDAL számára. Ha nekik adták volna meg magukat a magyarok, annak olyan üzenete lett volna, hogy az ellenük folytatott szabadságharc elbukott.

Így azonban az volt az üzenete a fegyverletételnek, hogy a két nagyhatalom fegyveres erőivel szemben nem lehet tovább a harcot folytatni.

Ez volt az egyik ok, hogy az osztrák tábornokokat megillető lőpor és golyó általi halál helyett KÖTÉL ÁLTALI HALÁLT írtak elő a magyar tábornokok részére, mivel előbb lefokozták őket, s közkatonaként pedig ez járt nekik. Az oroszok hiába ígértek szabad elvonulást, s méltó bánásmódot, HAYNAU TÁBORSZERNAGY másképp döntött. Csak 4 ember kapott különös kegyelmet, katonához, honvédtiszthez, tábornokhoz méltó kivégzést, azaz golyó általi halált.


  1. GRÓF DESSEWFFY ARISZTID, tábornok

  2. LÁZÁR VILMOS, főtiszt, ezredes

  3. KISS ERNŐ, altábornagy

  4. SCHWEIDEL JÓZSEF, tábornok


A kivégzés időpontja: 1849. okt. 6. /reggel fél hatkor/


3./ AZ ARADI VÉRTANÚK KIVÉGZÉSE


Miért éppen október 6-án történt?

Ez a bécsi forradalom első évfordulója volt. Egy évvel korábban lámpavasra akasztották LATOUR császári hadügyminisztert, ezt bosszulták meg az osztrákok akasztással.


Kötél általi halállal halt: /reggel 6 óra után/


5. lovag PÖLTEMBERG ERNŐ, tábornok

6. TÖRÖK IGNÁCZ, tábornok

7. LÁHNER GYÖRGY, tábornok

8. KNEZICH KÁROLY, tábornok

9. NAGYSÁNDOR JÓZSEF, tábornok

10. gróf LENINGEN – WESTERBURG KÁROLY, tábornok

11. AULICH LAJOS, tábornok

12. DAMJANICH JÁNOS, tábornok

13. VÉCSEY KÁROLY, tábornok


A vértanú tábornokok sorban elbúcsúztak egymástól. Az utolsó a halott Damjanich kezét csókolta meg.


A kivégzést követően elrettentésül az elitéltek holttetemét közszemlére tették ki. Október 6-án este a 4 agyonlőtt tábornokot a SÁNCÁROKBAN, a felakasztott 9 vértanút a vesztőhelyen temették el. Mivel a kivégzettek ruhái a hóhért illették, ezért levetkőztették a holttesteket, ezzel is megfosztva őket a végtisztességtől. ..


I.MIKLÓS OROSZ CÁR HIÁBA KÉRT MÉLTÓ BÁNÁSMÓDOT Ferenc József osztrák császártól, hiába fejezte ki diplomáciai úton rosszallását, a kivégzések ezzel nem értek véget.


4./ TOVÁBBI ARADI VÉRTANÚK


1849 augusztusa és 1850 februárja között ARADON még további három honvédtisztet végzetek ki.


1849. aug. 22-én ORMAI NORBERT honvédezredest a honvéd vadászezredek parancsnokát. A történészek őt nevezek az első aradi vértanúnak.


1849. október 25-én KAZINCZI LAJOS honvédezredest, Kazinczy Ferenc fiát. Ő a 15. aradi vértanú.


1850 febr. 19-én LUDWIG HAUK ezredest, Bem tábornok hadsegédét.


Az aradi várbörtönben halt meg LENKEY JÁNOS vezérőrnagy, akit azért nem végzetek ki, mert a börtönben megtébolyodott.


OK: felségárulás, hitszegés, hazaárulás, lázadás. A császári hadsereg minden rendfokozatától megfosztják, vagyonát elkobozzák.


5./ A VÉRTANÚK UTOLSÓ MONDATAI


VÉCSEY:

Isten adta a szívet és a lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt”.


SCHWEIDEL JÓZSEF: „A mai világ a sátán hatalma, a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom söpörheti el ezt az átkozott világot!


LENINGER-WESTERBUG KÁROLY: „A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját”.


DESSEWFFY ARISZTID. „Tegnap hősök kellettek, ma mártírok.”

NAGYSÁNDOR JÓZSEF: „Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett”.

PÖLTENBERG ERNŐ: „Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.”

DAMJANICH JÁNOSLegyőztük a halált, mert bármikor képesek vagyunk azt elviselni”.


ISTEN BÜNTESSE MEG HAZÁM HÓHÉRAIT!


Az INTERNET felsorolja azokat a „bűnhődéseket”, amelyeket a császár famíliája szenvedett el a 13 vértanúért / 13 bűnhődés Batthyány Lajos mondta az átkot: „Ég és pokol pusztítsa el boldogságát! Őt magát azokban verje meg az Isten, akik legközelebb állnak a szívéhez!


6./ NEMZETKÖZI FELHÁBORODÁS


Haynau bosszúja: elsődleges feladata az volt, hogy katonai pereket indítson, melyekben 500 halálos ítéletet mondtak ki.

114-et végre is hajtottak, amikor a nemzetközi felháborodás következtében a további kivégzéseket leállították.

A halálos ítéleteket börtönbüntetésre módosították.

A bebörtönzött vezetők száma 1200 fő volt. Ezen kívül a honvédsereg tagjai közül mintegy 40-50 ezer embert büntetésből besoroztak a császári seregbe. Így távolították el az egykori honvédeket Magyarországról a birodalom távoli tartományaiba /Észak-Itália, Csehország/ hosszú évekre /6-9 évre/.


7./ ARAD A SOKFÉLE NYELVŰ, VALLÁSÚ VÁROS

egyaránt magyarként tiszteli a 13 vértanút, pedig nem csupa magyar volt:


DAMJANICH a hősök hőse, RÁCZ volt

KNÉZICH, a hősök hős, HORVÁT

KISS ERNŐ ÉS LÁZÁR VILMOS, ÖRMÉNY

PÖLTEMBERG, LENINGEN, NÉMET volt


A kivégzettek között találunk még szerbeket, cseheket, lengyeleket, oláhokat, osztrákokat is.

Ők együtt harcoltak a forradalomért, a szabadságért.